900 SensePro® kokeplate

Gratulerer med den nye, intuitive kokeplaten din fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med profesjonell erfaring og innovasjon med seg. Genialt og stilig, produktet er designet med deg i tankene. Så uansett når du bruker den, kan du være trygg på at du får gode resultater hver gang.

Oversikt over keramisk platetopp

Bli kjent med din nye SensePro®-keramiske platetopp. Når du kjenner den, er det på tide å starte tilberedning.

 1. Induksjonssone med Assistert matlaging
 2. Induksjonssone med Assistert matlaging og Pannestek
 3. Kontrollpanel
 4. Induksjonskokesone
 5. Område med antenne ADVARSEL: Sett ingenting på den keramiske platetoppen i dette området.

Oversikt over kontrollpanel

Kontrollpanelet gir deg enkel tilgang til alle funksjonene på koketoppen din.

 1. PÅ/AV for å aktivere og deaktivere koketoppen.
 2. For å åpne og lukke Meny.
 3. En snarvei til tilberedningsfunksjoner som brukes med Steketermometer.
 4. Sonevalg, for å åpne glidebryteren for den valgte sonen.
 5. Soneindikator, for å vise hvilken sone glidebryteren styrer.
 6. For å aktivere en Timer-funksjon.
 7. Glidebryteren, for å justere varmeinnstillingen.
 8. PowerBoost, for å raskt koke store mengder vann.
 9. For å låse kontrollpanelet.
 10. Vinduet til Hob²Hood infrarød signalkommunikator. Dekk det ikke til.
 11. Pause, for å stille inn alle aktive kokesoner til den laveste varmeinnstillingen.
 12. For å vise den aktuelle Varmeinnstillingen.
 13. Bro, for å kombinere kokesonene.
 14. Fullt tilkoblet / Uten signal. For å vise signalstyrken på tilkoblingen mellom Steketermometer og antennen.

Oversikt over Steketermometer

Den trådløse og batterifrie sonden gir deg perfekt nøyaktig temperaturkontroll.

 1. Målepunkt
 2. Minimumsnivåmerke
 3. Anbefalt område for nedsenkning (for væsker)
 4. Kalibreringskode
 5. Krok for plassering av Steketermometer på kjelekanten
 6. Håndter med antenne på innsiden

Hovedegenskaper

Ta et øyeblikk for å bli kjent med noen av flaggskipfunksjonene og funksjonene på SensePro®-koketoppen.

For å måle temperaturen i funksjoner som for eksempel Termometer og Pannestek så vel som å nøyaktig opprettholde temperaturen for forskjellige mattyper ved Sous-vide-tilberedning.

For å fasilitere tilberedning ved å gi deg ferdige oppskrifter for ulike retter, forhåndsdefinerte tilberedningsparametere og steg-for-steg-instruksjoner. Du kan bruke funksjonen med eller uten Steketermometer.

For å tilberede vakuumpakket mat på lav temperatur, for en forlenget tidsperiode, og dermed spare vitaminer og opprettholde smaken.

For å steke ulike typer mat med automatisk kontrollerte varmenivåer. Funksjonen hjelper deg å unngå overoppheting av mat eller olje.

For å smelte sjokolade eller smør, ved å benytte lave varmenivåer.

For å kombinere begge sonene til venstre og ta i bruk større kokekar. Du kan bruke denne funksjonen med Pannestek.

For å raskt koke store mengder vann.

For å koble koketoppen med en spesialventilator. Funksjonen justerer viftehastigheten tilsvarende.

Kom i gang

For en enkel start-prosess med det nye apparatet ditt, følg følgende trinn.
Skriv ned serienummeret

Skriv ned serienummeret før montering. Det er enklere å få korrekt service og hjelp hvis du vet serienummeret på koketoppen din, f.eks. hvis du må kontakte et autorisert servicesenter.

Du kan finne serienummeret på typeplaten plassert på bunnen av koketoppen.

Montering

Før du starter tilberedningen, påse at den nye koketoppen din er korrekt montert.

Følg instruksjonene som følger med apparatet. Alle elektriske tilkoblinger må være foretatt av en kvalifisert elektriker.

Bruk ikke koketoppen før den er riktig montert i innebyggede enheter og med arbeidsoverflater som oppfyller de gjeldende standardene.

Merk: Hvis apparatet er installert over en skuff,
 • kan ventilasjonen på koketoppen varme opp rettene lagret i skuffen under tilberedningsprosessen.
 • Ikke oppbevar små deler eller papir i skuffen. Papiret kan trekkes inn i avkjølingsviftene og skade viftene eller svekke kjølesystemet.

Ytterligere informasjon om hvor koketoppen skal plasseres

 • Monter ikke apparatet ved siden av en dør eller under et vindu. Varme kokekar kan falle fra apparatet når du åpner døren eller vinduet.
 • Dersom apparatet er montert over en skuff, hold en avstand på minimum 2 cm mellom bunnen av koketoppen og deler som er lagret i skuffen.
 • Fjern separatorpaneler installert i skapet under apparatet.

Ytterligere informasjon om den elektriske tilkoblingen

 • Før du gjør noe, påse at apparatet er koblet fra strømtilførselen.
 • Apparatet må være jordet.
 • Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene til strømforsyningen.
 • Påse at støtbeskyttelse er montert.
 • Beskyttelsen mot elektrisk støt fra strømførende og isolerte deler må festes på en måte som gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy.
 • Påse at apparatet er riktig montert. Løs og feil strømkabel eller støpsel (hvis aktuelt), kan gjøre at terminalen blir for varm.
 • Bruk riktig strømkabel.
 • Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
 • Påse at strømkabelen ikke floker seg.
 • Påse at strømkabelen eller støpselet (hvis aktuelt) ikke berører det varme apparatet eller varme kokekar, når du kobler apparatet til stikkontaktene.
 • Bruk ikke multi-plugg-adaptere og skjøteledninger.
 • Påse at støpselet (hvis aktuelt) og strømkabelen ikke blir påført skade. Kontakt det autoriserte servicesenteret, eller en elektriker, for å skifte en skadet strømkabel.
 • Sett ikke støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
 • Hvis stikkontakten er løs skal du ikke sette i støpselet.
 • Dra ikke i kabelen for å koble fra apparatet. Trekk alltid i selve støpselet.

 • Bruk kun korrekte isoleringsenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen fjernet fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
 • Den elektriske monteringen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble apparatet fra strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Før første gangs bruk

Før du tar tilberedelsesevnene dine til et nytt nivå, la oss hjelpe deg med første gangs oppsett.

Koble til din SensePro®-keramiske platetopp og konfigurer innstillingene før du begynner å tilberede de første måltidene dine.

Første gangs rengjøring

Gi koketoppen din og Steketermometer en god start med en enkel første gangs rengjøring.

Påse at koketoppen er slått av og kald.

 1. Rengjør koketoppen med en myk klut med varmt vann og et nøytralt, mildt vaskemiddel.
 2. Rengjør Steketermometer med en myk klut med varmt vann og et nøytralt, mildt vaskemiddel.
Første gangs oppsett

Konfigurer den nye SensePro®-koketoppen for å passe deg.

Første gang du aktiverer koketoppen din, krever koketoppen at du stiller inn Språk, Skjermlysstyrke og Summerlyd.

 1. Berør i 1 sekund for å aktivere koketoppen.
 2. Berør Start på velkomstskjermen.
 3. Velg ditt foretrukne Språk og berør Ok.
 4. Velg ditt foretrukne nivå på Skjermlysstyrke og berør Ok.
  Nivå 4 er det sterkeste nivået.
 5. Velg ditt foretrukne Summerlyd og berør Ok.
 6. Berør Ok for å fullføre første gangs oppsett.
Kalibrere Steketermometer

Kalibrer ditt Steketermometer med et par enkle steg, og få den beste mulige hjelpen under eventyrene dine på kjøkkenet.

Bruk et kokekar med diameter på 180 mm i bunnen.

Et riktig kalibrert Steketermometer måler temperaturen på vann ved 100 °C med en nøyaktighet på + / - 2 °C.
 1. Påse at Steketermometer er koblet til koketoppen.
  1. Berør .
  2. Velg Innstillinger > Steketermometer > Sammenkobling.
  3. Sammenlign den fem-sifrede koden på skjermen til koden som er inngravert på Steketermometer.
   Hvis kodene er de samme, er Steketermometer og koketoppen koblet.
  4. Berør for å forlate Meny.
  5. Hvis koketoppen og Steketermometer ikke er koblet, koble dem.
 2. Sett Steketermometer på kanten av kokekaret.
 3. Fyll kokekaret med kaldt vann minst opp til minimumsnivåmerket.
  Viktig: Ikke tilsett salt i vannet. Salt kan påvirke kalibreringsprosedyren.
 4. Plasser kokekaret på den venstre fremre kokesonen.
 5. Berør .
  Skjermen viser Meny.
 6. Velg Innstillinger > Steketermometer > Kalibrering og følg instruksjonene på skjermen.
 7. Berør Start ved siden av kokesonen.
  Kalibreringen starter.
  Viktig: Hvis kalibreringen fortsetter i enn 3 minutter, bytt kokekaret og gjenta prosedyren fra steg 1.
Når kalibreringen fullføres vises et pop-up-vindu på skjermen.
Slå koketoppen på/av

En berøring med fingeren din og du er klar til å tilberede.

Berør i 1 sekund for å slå på eller slå av koketoppen.
Når du slå av koketoppen, deaktiveres også Lås-funksjonen.
Bruk Kontrollpanelet

Få tilgang til alle funksjonene på koketoppen med berøring av en finger.

Opplyste symboler er tilgjengelige for bruk. Noen av symbolene forsvinner når koketoppen er aktiv. De vises igjen når du berører skjermen.

 1. For å starte en timer-funksjon (en nedtelling eller Varselur), berør først symbolet for den relevante kokesonen.
 2. Berør det aktuelle symbolet for å
  • aktivere eller deaktivere en funksjon, eller
  • se eller endre en parameterinnstilling, eller
  • åpne Meny eller en undermeny.
  Den valgte funksjonen blir aktiv når du fjerner fingeren din fra skjermen.
  For visse funksjoner vil ytterligere informasjon vises når du aktiverer funksjonen. For å deaktivere informasjon pop-up permanent for en funksjon, berør før du aktiverer den funksjonen.
 3. Valgfritt: For å bla gjennom tilgjengelige tilvalg, flytt fingeren din over skjermen.
  Hvor raskt du beveger fingeren styrer hvor fort du blar.
  Berør skjermen for å stoppe å bla.
Symboler på skjermen

Navigere skjermen enkelt, gjør deg kjent med skjermsymbolene.

Symbol Funksjon
For å bekrefte valget eller innstillingen.

For å gå tilbake / fremover ett nivå i Meny.

For å bla oppover / nedover instruksjonene på skjermen.
For å aktivere / deaktivere et tilvalg.
For å lukke pop-up-vinduet.
For å avbryte en innstilling.
Navigere Meny

Naviger Meny for å nyte alle funksjonene til koketoppen.

 1. Berør på skjermen for å åpne Meny.
 2. Berør eller for å navigere gjennom Meny.
 3. For å forlate Meny,
  • berør , eller
  • berør den høyre siden av skjermen, utenfor popup-vinduet.

Daglig bruk

Hva ønsker du å gjøre i dag? Finn infoen om hvordan du gjør det.
Bruke kokesonene

La din SensePro®-koketopp hjelpe deg realisere de kulinariske ideene dine.

Påse at kokekarene dine er egnet for induksjonstopper.

ADVARSEL:

Alle som bruker en pacemaker må holde en avstand på minst 30 cm fra induksjonskokesonene når apparatet er i bruk.

Varmeinnstillingen for en kokesone kan være begrenset dersom andre soner er aktive.

Ikke legg bestikk eller grytelokk på kokesonene. De kan bli varme.

 1. Sett kokekaret på midten av den valgte kokesonen.
  Sonen tilpasser seg automatisk størrelsen av kokekarets bunn.
  Gildebryteren for kokesonen vises på skjermen. Den er synlig i et par sekunder.
  Merk: For å lukke glidebryteren, trykk på skjermen utenfor glidebryter-området.
 2. Berør, eller skyv fingeren din til, den ønskede varmeinnstillingen.
  Symbolet blir rødt og forstørres, for å indikere at innstillingen er valgt.

Når du har fullført tilberedningen din, berør sonevalgsymbolet for kokesonen og still varmen på 0.

Justere varmeinnstillingen

Skyv helt enkelt for å justere varmeinnstillingen.

Påse at koketoppen er slått på og at et egnet kokekar er plassert på kokesonen.

Varmeinnstillingen for en kokesone kan være begrenset dersom andre soner er aktive. Maksimal varmeinnstilling er synlig på glidebryteren. Kun de hvite sifrene er aktive.

 1. Trykk på sonevalgsymbolet for kokesonen.
  Gildebryteren for kokesonen vises på skjermen. Glidebryteren er aktiv i et par sekunder.
  Merk: For å lukke glidebryteren, trykk på skjermen utenfor glidebryter-området.
 2. Berør, eller skyv fingeren din til, den ønskede varmeinnstillingen.
  Symbolet blir rødt og forstørres, for å indikere at varmeinnstillingen er valgt.
Bruke PowerBoost

Trenger du intens varme på et øyeblikk? Med PowerBoost kan du raskt koke selv store mengder vann og gjøre panner klare for bruning når du trenger dem.

 1. Berør symbolet for sonen du vil bruke.
 2. Berør .
  Symbolet blir rødt og forstørres. Effekten på kokesonen er økt.
  Merk:PowerBoost deaktiveres automatisk. For å deaktivere manuelt, endre varmeinnstillingen på sonen.
Kombinere 2 kokesoner til 1

Trenger du en større kokesone? Berør Bro-symbolet og så har du én.

De kombinerte kokesonene fungerer som én, med den samme varmen.
 1. Slå på koketoppen.
 2. Plasser kokekar på de to venstre kokesonene.
  Viktig: Kokekaret må dekke midten av begge sonene. Kokekaret kan ikke gå utover områdemarkeringen.
 3. Berør for å kombinere kokesonene.
  Sonesymbolet endres.

For å deaktivere funksjonen: berør .

Spesifikasjoner for kokesoner

Lær om de korrekte størrelsene for kokekar, så vel som maksimal varighet på PowerBoost-funksjonen for hver kokesone.

Effekten i kokesonene avhenger delvis av materialet i og diameteren til kokekarene. Grunnet kokekarenes effekt, kan den opplevde parameterverdien variere noe fra den spesifiserte verdien. For optimale tilberedningsresultater, bruk kokekar som ikke er større enn den spesifiserte diameteren.

Kokesone Nominell effekt (maksimal varmeinnstilling) [W] PowerBoost [W] PowerBoost maksimum varighet [min] Kokekardiameter [mm]
Venstre fremre 2300 3200 10 125 - 210
Venstre bakre 2300 3200 10 125 - 201
Høyre fremre 1400 2500 4 125 - 145
Høyre bakre 1800 2800 10 145 - 180
Varmeinnstillingsanbefalinger

Bruk en passende varmeinnstilling ikke bare for å få et flott tilberedningsresultat, men også for å spare strøm.

Korrelasjonen mellom varmeinnstillingen til en kokesone og dens energiforbruk er ikke lineær. Når du øker varmeinnstillingen er den ikke proporsjonal med økt strømforbruk. Dette betyr at en kokesone med middels varmeinnstillinger bruker mindre enn halvparten av effekten sin.

Liste over varmeinnstillingsanbefalinger

Velg en passende varmeinnstilling for måltidet ditt for å oppnå et flott resultat og spare strøm.

Varmeinnstilling Brukes til: Tid (min) Tips
1 Slik holder du ferdig tilberedt mat varm. etter behov Sett et lokk på kokekaret.
1-2 Hollandaisesaus, smelt: smør, sjokolade, gelatin. 5 - 25 Bland innimellom.
1-2 Størkning: luftige omeletter, eggestand. 10 - 40 Tilberedes med lokk.
2-3 Svell ris og melkeretter, oppvarm ferdigretter. 25 - 50 Tilsett minimum to ganger så mye væske som ris, melkeretter må røres under hele prosedyren.
3-4 Dampkoke grønnsaker, fisk, kjøtt. 20 - 45 Tilsett et par spiseskjeer væske.
4-5 Dampkoking av poteter. 20 - 60 Bruk maks ¼ l vann for 750 g poteter.
4-5 Tilberedning av større matvaremengder, gryteretter og supper. 60 - 150 Opptil 3 liter væske pluss ingredienser.
6-7 Varsom steking: filet, cordon bleu av kalv, koteletter, kroketter, pølser, lever, sausejevning, egg, pannekaker, smultringer. etter behov Snu etter halve steketiden.
7-8 Kraftig steking, stekte potetterninger, loin-biffer, biffer. 5 - 15 Snu etter halve steketiden.
9 Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pommes frites. - -
Koke store mengder vann. PowerBoost er aktivert -
Merk: Opplysningene i tabellen er kun veiledende.
Posisjoner Steketermometer

Posisjoner Steketermometer korrekt og få en god forbindelse med koketoppen.

Lagre Steketermometer i orginalemballasjen mellom bruk.

 • Påse at du ikke blokkerer signalet. Hvis du bruker Steketermometer med den fremre venstre kokesonen, må du ikke plassere store kokekar på den bakre venstre. Flytt i stedet det store kokekaret til den bakre høyre kokesonen.

 • Posisjoner Steketermometer nært området med antennen.
  • Venstre side av koketoppen: Ved posisjon kl. 1 til 3.
  • Høyre side av koketoppen: Ved posisjon kl. 9 til 11.

 • Følgende indikatorer viser styrken av forbindelsen mellom koketoppen og Steketermometer på skjermen: , , . Hvis koketoppen ikke kan opprette forbindelsen, tennes . Du kan flytte Steketermometer langs kanten av kokekaret for å etablere eller styrke forbindelsen. Koketoppen oppdaterer forbindelsesstatusen hvert 3. sekund.

Bruke Steketermometer med væsker

Plasser Steketermometer korrekt og få flotte resultater.

Steketermometer måler temperaturer opp til 120 °C.

Plasser Steketermometer i kroken på kanten av kokekaret.
Hold Steketermometer i vertikal posisjon, med håndtaket utenfor kokekaret.
Viktig: Påse at du senker Steketermometer i væsken innenfor det anbefalte området. Minimumsnivåmerket må være tildekket.
Bruke Steketermometer med solid mat

Plasser Steketermometer korrekt og få flotte resultater.

Steketermometer måler temperaturer opp til 120 °C.

 1. Sett inn Steketermometer på tvers av den tykkeste del av maten opp til minimumsnivåmerket.
  Målepunktet skal være i den sentrale delen av matretten.
 2. Påse at Steketermometer sitter godt inne i maten og at håndtaket peker nedover.
  Metalldelene til Steketermometer skal ikke berøre veggene i kokekaret.
 3. Hvis du tilbereder kjøtt eller fisk med en tykkelse på 2 - 3 cm, påse at tuppen av Steketermometer når bunnen av pannen.
 4. Hvis du bruker en plancha må du sørge for at håndtaket til Steketermometer blir utenfor planchaen, på høyre side av den.
 5. Fjern Steketermometer før du snur maten.
Spesifikasjoner for Steketermometer

Tekniske spesifikasjoner

Steketermometer er godkjent for kontakt med mat.
Parameter Verdi
Arbeidsfrekvens 433,05 - 434,73 MHz
Maksimum sendeeffekt 5 dBm
Temperaturområde 0 - 120 °C
Forbered og tilbered mat
La SensePro®-koketoppen hjelpe deg med hverdagslivet ditt og de kulinariske ideene dine.
Assistert matlaging

Uansett om du vil uanstrengt forberede favorittretten din eller for å oppdage ditt kulinariske potensiale, er SensePro®-koketoppen klar til å assistere deg.

Assistert matlaging gir deg ferdige oppskrifter for ulike retter, forhåndsdefinerte tilberedningsparametre og steg-for-steg-instruksjoner. De tilgjengelige alternativene er avhengige av hvilken type rett du ønsker å tilberede.

Noen av funksjonene tilgjengelige med Assistert matlaging er
 • Sous-vide,
 • Pannestek,
 • Småkok og
 • Varm opp.
Forskjellige Assistert matlaging-prosedyrer lar deg stille inn forskjellige parametere.
 • For Pannestek kan du endre standard varme-nivået. For noen retter kan du bruke Pannestek med Steketermometer for å kontrollere kjernetemperaturen på maten.
 • For de fleste prosedyrene, f.eks. Sous-vide og Posjer, kan du endre standard-temperaturen.
 • Du kan endre standardtiden eller angi en tid for den pågående tilbredelsesøkten. For Sous-vide er minstetiden forhåndsdefinert.
Start Assistert matlaging

La koketoppen hjelpe deg få flotte resultater for retten du ønsker å tilberede.

Bruke Assistert matlaging-funksjonene på venstre side av koketoppen. For Pannestek-funksjonen, bruk fremre venstre kokesone eller begge de venstre kokesonene når de er sammenkoblet.

Viktig: Varm ikke opp kokekar før tilberedning. Bruk kun kaldt vann fra springen eller væske.
Viktig: For Pannestek, følg instruksjonene på skjermen. Tilsett olje når kokekaret er varmt.
Viktig: Med Assistert matlaging, fungerer timerfunksjonen som Varselur. Timer-funksjonen stopper ikke Assistert matlaging-funksjonen når den innstilte tiden er over.
 1. Berør og velg Assistert matlaging.
  Du kan også berøre og velge Assistert matlaging.
 2. Fra listen, velg maten du vil forberede.
  Mer enn ett alternativ er tilgjengelig for hver type mat.
 3. Følg instruksjonene på skjermen.

  For å bruke standardinnstillingene, berør Ok på toppen av pop-up-vinduet.

 4. Berør Start og følg instruksjonene på skjermen.
  Hvis forhåndsoppvarming er brukt i den valgte tilberedningsprosedyren, kan du spore fremdriften på kontrollinjen.
 5. Hvis instruksjoner kommer opp på skjermen, berør Ok og så Start for å fortsette.
 6. Når den innstilte tilberedningstiden er utløpt, høres et lydsignal og informasjon vil vises på skjermen. Berør Ok.
 7. Berør symbolet til den aktive kokesonen og velg Stop.
  Du kan også berøre eller og så velge Stop.
 8. Berør Ja for å bekrefte.
  For Assistert matlaging med Sous-vide, vil koketoppen automatisk slå seg av etter 4 timer.
  Assistert matlaging-funksjonen deaktiveres.
Tips for Assistert matlaging

Små detaljer for å forbedre din tilberedningsopplevelse ytterligere.

 • Når du tilbereder væsker, fyll kokekaret med en passende mengde væske (f.eks. mellom 1 og 3 liter) før tilberedning. Prøv å unngå å legge til mer under tilberedningen.
 • Bruk et lokk for å spare strøm og oppnå temperaturen raskere (også for forhåndsoppvarming av vann).
 • Rør i matretten regelmessig gjennom hele tilberedningen for å sikre en jevn temperaturfordeling.
 • Salt skal tilsettes helt i begynnelsen av en tilberedningen.
 • Tin maten før du tilbereder den.
 • Legg til grønnsaker (for eksempel brokkoli, blomkål, grønne bønner, rosenkål) når vannet har nådd den tiltenkte temperaturen og popup-vinduet vises.
 • Legg poteter eller ris i kaldt vann før du starter funksjonen.
 • For gryteretter, sauser, supper, karriretter, ragout, goulash og buljonger kan du bruke Varm opp eller Småkok. Før du starter Småkok-funksjonen, stek ingrediensene (uten Steketermometer) og tilsett kald væske; aktiver deretter funksjonen fra Assistert matlaging.
 • For mindre stykker sjømat (f.eks. blekksprutskiver / tentakler eller skalldyr) kan du bruke Pannestek.
Tips for Assistert matlaging - Pannestek

Små detaljer for å forbedre din tilberedningsopplevelse ytterligere.

ADVARSEL: Bruk kun panner med flat bunn.
ADVARSEL: Bruk laminerte panner kun på lave varmeinnstillinger for å forhindre skade på eller overoppheting av kokekarene.
 • Start funksjonen når koketoppen er avkjølt (forhåndsoppvarming er ikke nødvendig).
 • Ikke bruk kokekar som har et opphøyd midtpunkt under.
 • Bruk kokekar som er laget av rustfritt stål med sandwich-bunn.
 • Ulike størrelser på panner kan forårsake ulike oppvarmingstider. Tunge kokekar lagrer mer varme enn lette kokekar, men de tar lengre tid å varme opp.
 • Snu maten når den oppnår halvparten av ønsket temperatur. Veldig tykke matstykker skal snus oftere (dvs. annet hvert minutt).
 • Vi anbefaler at du bruker Sous-vide-metoden før Pannestek for å oppnå de beste resultatene. Legg de forberedte porsjonene på en forvarmet panne og stek dem raskt på begge sider.
Sous-vide

Tilbered Sous-vide for å bevare vitaminer og opprettholde smakene.

Sous-vide er en metode for å tilberede vakuumpakket mat på lav temperatur over lengre tid.

SensePro®-koketoppen tilbyr klare innstillinger og instruksjoner du kan følge.

Tilberede mat ved lave temperaturer - sikkerhetsprinsipper

God mathygiene lar deg nyte tilberedning ved lav temperatur fullt ut.

Påse at du overholder følgende instruksjoner når du tilbereder mat ved lave temperaturer, f.eks. Sous-vide.

 • Vask / desinfiser hendene dine før du forbereder mat. Bruk engangshansker.
 • Bruk kun fersk mat av høy kvalitet, lagret under egnede forhold.
 • Vask og skrell frukt og grønnsaker grundig.
 • Hold alltid kjøkkenbenken og skjærebrettene rene. Bruk ulike skjærebrett for ulike mattyper.
 • Vær særlig oppmerksom på mathygiene når du forbereder fjærfe, egg og fisk:
  • Forbered alltid fjærkre ved en temperatur på minst 65 °C i minst 50 minutter.
  • Påse at fisken du vil tilberede Sous-vide er sashimi-gradert, dvs. ekstra fersk.
 • Oppbevar tilberedt mat i kjøleskap i maksimalt 24 timer.
 • For personer med nedsatt immunforsvar eller kroniske helsemessige forhold er det tilrådelig å pasteurisere maten før den spises. Pasteuriser maten ved 60 °C i minst en time.
Forbered mat for Sous-vide-tilberedning

For å tilberede mat Sous-vide, må maten først bli vakuumforseglet.

Viktig: Du kan kjøpe matporsjoner klare til å forberede med denne tilberedningsmetoden.
 1. Legg den krydrede maten i zip-lock poser eller plastposer.
 2. Hvis du bruker plastposer, bruk en vakuumforsegler for å forsegle maten.
Tilbered Sous-vide

Tilbered Sous-vide for å bevare vitaminer og opprettholde smaker.

 1. Tilbered matporsjoner.
 2. Sett et kokekar fylt med kaldt vann på den fremre venstre eller bakre venstre kokesonen.
  Bruk maksimalt 4 liter vann.
 3. Berør > Sous-vide.
  Du kan også berøre > Kokeplatefunksjoner > Sous-vide
 4. Velg riktig temperatur.
 5. Valgfritt: Angi tid.
  Tiden for tilberedningsøkten avhenger av tykkelsen på og typen av mat.
 6. Berør Ok for å fortsette.
 7. Plasser Steketermometer på kanten av kokekaret.
 8. Berør Ok for å lukke pop-up-vinduet.
 9. Berør Start for å aktivere forhåndsoppvarming.
  Et lydsignal høres når kokekaret har nådd innstilt temperatur.
 10. Legg vakuumforseglede poser med matporsjoner vertikalt ned i kokekaret.
  Du kan bruke et Sous-vide-stativ.
 11. Berør Start for å aktivere funksjonen.
  Hvis du stiller inn Varseluret, starter det samtidig som funksjonen. Når den innstilte tiden er nådd, lyder et lydsignal og et popup-vindu vises. For å lukke vinduet, berør Ok.
For å stoppe eller omjustere funksjonen, berør eller symbolet på den aktive sonen og så Stop. For å bekrefte, berør Ja i popup-vinduet.
Bruke BeholdTemperatur-funksjonen

Kontroller og oppretthold temperaturen nøyaktig med BeholdTemperatur-funksjonen.

Viktig: Temperaturen opprettholders med nøyaktighet på + / - 1 °C

Funksjonen kan kun aktiveres for fremre venstre eller bakre høyre kokesone.

Du kan tilberede et bredt utvalg av retter slik som krydrede baser eller sauser (f.eks. ulike curry-typer eller bouillabaisse).

 1. Berør og velg Kokeplatefunksjoner > Sous-vide.
  Du kan også berøre og velge Sous-vide.
 2. Velg riktig temperatur.
 3. Valgfritt: Angi tid.
 4. Berør Ok for å fortsette.
 5. Plasser Steketermometer på kanten av kokekaret eller sett den inn i maten.
 6. Berør Start for å aktivere forhåndsoppvarming.
  Et lydsignal høres når kokekaret har nådd innstilt temperatur.
 7. Berør Ok for å lukke pop-up-vinduet.
 8. Berør Start for å fortsette tilberedning med den innstilte temperaturen.
  Hvis du stiller inn Varseluret, starter det samtidig som funksjonen. Når den innstilte tiden er nådd, lyder et lydsignal og et popup-vindu vises. For å lukke vinduet, berør Ok.
For å stoppe eller omjustere funksjonen, berør eller symbolet på den aktive sonen og så Stop. For å bekrefte, berør Ja i popup-vinduet.
Bruke Steketermometer som et Termometer

Overvåk temperaturen på maten eller væsken mens du tilbereder.

Viktig: Minst én kokesone må være aktiv for å kunne bruke funksjonen.

Du kan aktivere funksjonen for alle kokesoner, men kun for én kokesone av gangen.

Stol på denne funksjonen for å, for eksempel, varme opp melk eller sjekke temperaturen på babymat.

 1. Sett Steketermometer inn i maten eller i væsken opp til minimumsnivåmerket.
 2. Berør på skjermen for å åpne Steketermometer-menyen og velg Termometer.
  Du kan også berøre > Kokeplatefunksjoner > Termometer
 3. Berør Start.
  Steketermometer starter å måle temperaturen. Hvis ingen av kokesonene er aktive vises et popup-vindu.
For å stoppe funksjonen, berør sifrene som viser temperaturen eller og velg Stop.
Bruke Smelte-funksjonen

Smelt forskjellige produkter, f.eks. sjokolade eller smør på en konsekvent lav tilberedningsvarme.

Viktig: Du kan bruke funksjonen kun for én kokesone av gangen.
 1. Berør på skjermen for å åpne Meny.
 2. Velg Kokeplatefunksjoner > Smelte.
 3. Berør Start.
  Velg den ønskede kokesonen. Et pop-up-vindu vises, og spør om du vil avbryte den tidligere varmeinnstillingen hvis det var noen.

For å stoppe funksjonen, velg sonevalgsymbolet og berør deretter Stop.

Råd om tilberedning

Anbefalt tilberedningsmetode, tid og temperatur.

Mat, tykkelse/matmengde, forberedelsesnivå Tilberedningsmetode Kjernetemperatur/tilberedningstemperatur (°C) Tilberedningstid (min)
Oksestek, 2 cm tykk, lite stekt Sous-vide 50 - 54 45 - 90
Oksestek, 4 cm tykk, lite stekt Sous-vide 50 - 54 100 - 150
Oksestek, 6 cm tykk, lite stekt Sous-vide 50 - 54 180 - 250
Oksestek, 2 cm tykk, medium stekt Sous-vide 55 - 60 45 - 90
Oksestek, 4 cm tykk, medium stekt Sous-vide 55 - 60 100 - 150
Oksestek, 6 cm tykk, medium stekt Sous-vide 55 - 60 180 - 250
Oksestek, 2 cm tykk, stekt Sous-vide 61 - 68 45 - 90
Oksestek, 4 cm tykk, stekt Sous-vide 61 - 68 100 - 150
Oksestek, 6 cm tykk, stekt Sous-vide 61 - 68 180 - 250
Kyllingbryst, 200 - 300 g, godt stekt Sous-vide 64 - 72 45 - 60
Kyllingbryst, 200 - 300 g, godt stekt Posjer 68 - 74 35 - 45
Kyllinglår, 200 - 300 g, godt stekt Posjer 78 - 85 30 - 60
Svinestek, 2 cm tykk, godt stekt Sous-vide 60 - 66 35 - 60
Indrefilet av svin, 4 - 5 cm, godt stekt Sous-vide 62 - 66 60 - 120
Lammefilet, 2 cm tykk, medium stekt Sous-vide 56 - 60 35 - 60
Lammefilet, 2 cm tykk, godt stekt Sous-vide 64 - 68 40 - 65
Lammesadel (uten ben), 200 - 300 g, medium stekt Sous-vide 56 - 60 60 - 120
Lammesadel (uten ben), 200 - 300 g, godt stekt Sous-vide 64 - 68 65 - 120
Laks, 2 cm tykk, gjennomskinnelig Sous-vide 46 - 52 20 - 45
Laks, 3 cm tykk, gjennomskinnelig Sous-vide 46 - 52 35 - 50
Laks, 2 cm tykk, gjennomskinnelig Posjer 55 - 68 20 - 35
Laks, 3 cm tykk, gjennomskinnelig Posjer 55 -68 25 - 45
Tunfisk, 2 cm tykk, gjennomskinnelig Sous-vide 45 - 50 35 - 50
Reker, 1 - 2 cm tykke, gjennomskinnelig Sous-vide 50 - 56 45 - 45
Egg, størrelse M, bløtkokt Sous-vide 63 - 64 45 -70
Egg, størrelse M, middels kokte Sous-vide 65 - 67 45 -70
Egg, størrelse M, hardkokte Sous-vide 68 -70 45 -70
Egg, størrelse M, bløtkokte Kokende kokende 4
Egg, størrelse M, middels kokte Kokende kokende 7
Egg, størrelse M, hardkokte Kokende kokende 10
Ris, - , kokt Ris som sveller - 10 - 30
Poteter, - , kokte Kokende kokende 15 - 30
Grønnsaker (friske), - , kokte Sous-vide 85 30 - 40
Asparges, - , kokt Sous-vide 85 30 - 40
Hob²Hood

La Hob²Hood ta vare på viften automatisk, slik at du kan ha full fokus på tilberedningen din.

Hob²Hood er en avansert automatisk funksjon som knytter koketoppen din til en spesiell ventilator ved bruk av infrarøde signalkommunikatorer. Viftehastigheten justeres automatisk på grunnlag av modusen og temperaturen til det varmeste kokekaret på koketoppen.

For de fleste ventilatorer er fjernkontrollsystemet deaktivert som standard. Aktiver det før du bruker funksjonen.

For å bruke funksjonen, må du automatisk stille automatisk modus til H1 - H6. Koketoppen er stilt inn på H5 som standard.

Ventilatoren reagerer hver gang du bruker koketoppen. Koketoppen gjenkjenner temperaturen på kokekaret automatisk og justerer hastigheten på viften.

Du kan stille inn koketoppen slik at kun lyset er på ved å velge H1.

Merk: Hvis du endrer viftehastighet på ventilatoren, er standardkoblingen med koketoppen deaktivert. For å reaktivere funksjonen, slå begge apparatene AV og igjen.
Merk: For detaljert informasjon om bruken av ventilatoren, se i brukerhåndboken for ventilatoren.
Endre moduser manuelt for Hob²Hood

Å endre viftehastigheten manuelt kan påvirke lyden på viften og få den til å kjøre stillere.

Hvis du ikke er fornøyd med lydnivået/viftehastigheten, kan du bytte mellom modusene manuelt.
 1. Berør .
 2. Velg Innstillinger.
 3. Velg Hob²Hood fra listen.
 4. Velg den egnede modusen.
  Når du er ferdig med tilberedning og deaktiverer koketoppen, kan det hende at ventilatorviften fortsetter å gå en viss tid. Etter at den tiden er over, deaktiverer systemet viften automatisk og hindrer deg fra å aktivere viften ved en feil de neste 30 sekundene.
  Lyset på ventilatoren deaktiveres 2 minutter etter at koketoppen deaktiveres.
  Merk: Hvis du endrer viftehastighet på ventilatoren, er standardkoblingen med koketoppen deaktivert. For å reaktivere funksjonen, slå begge apparatene av og på igjen.
List over moduser for Hob²Hood
Modus Automatisk lys Koking Steking
H0 Av Av Av
H1 Av Av
H2 Viftehastighet 1 Viftehastighet 1
H3 Av Viftehastighet 1
H4 Viftehastighet 1 Viftehastighet 1
H5 Viftehastighet 1 Viftehastighet 2
H6 Viftehastighet 2 Viftehastighet 3

Koketoppen oppdager kokeprosessen og stiller viftehastigheten automatisk.

Koketoppen oppdager stekeprosessen og stiller viftehastigheten automatisk.

H2-modusen aktiverer viften og lyset og baserer seg ikke på temperaturen.

Merk: Hvis du endrer viftehastighet på ventilatoren, er standardkoblingen med koketoppen deaktivert. For å reaktivere funksjonen, slå begge apparatene av og på igjen.
Merk: For detaljert informasjon om bruken av ventilatoren, se i brukerhåndboken for ventilatoren.
Råd og tips for Hob²Hood

Få mest mulig ut av Hob²Hood-funksjonen.

Når du bruker din keramiske platetopp med funksjonen Hob²Hood aktivert:

 • Beskytt ventilatorpanelet fra direkte sollys.
 • Ventilatorpanelet må ikke utsettes for halogenlys.
 • Ikke dekk til kontrollpanelet på den keramiske platetoppen.
 • Ikke forstyrr signalet mellom den keramiske platetoppen og ventilatoren (f.eks. med hånden, et kokekarhåndtak eller en stor gryte).
Merk: Hold vinduet til Hob²Hood-infrarød signalkommunikator ren.
Merk: Andre fjernstyrte apparater kan blokkere signalet. Bruk ikke slike apparater i nærheten av den keramiske platetoppen mens Hob²Hood er på.

Kjøkkenventilatorer med Hob²Hood-funksjonen

Besøk vårt forbrukernettsted for å finne hele listen over kjøkkenventilatorer som virker med funksjonen. Electrolux kjøkkenventilatorer som virker med denne funksjonen må ha symbolet .

Tilleggsfunksjoner
Hendige funksjoner for å hjelpe deg på kjøkkenet.
Slik stiller du inn nedtellings-timeren

Lar koketoppen din telle ned minuttene separat for hver kokesone.

Angi varmeinnstillingen for den aktuelle kokesonen først og still deretter inn funksjonen.
 1. Berør sonesymbolet.
 2. Berør .
  Timermeny-vinduet vises på skjermen.
 3. Avkryss for å aktivere funksjonen.
  Symbolene endres til .
 4. Skyv fingeren din til venstre eller høyre for å velge ønsket tid.
  F.eks. timer og minutter
 5. Berør Ok for å bekrefte valget ditt.

  For å avbryte valget ditt, velg .

  Når tiden avsluttes, hører du et lydsignal og blinker. Berør for å stoppe lydsignalet.

Still varmeeffekten til 0 for å deaktivere funksjonen.

Alternativt kan du berøre til venstre for timer-verdien, berøre ved siden av den og bekrefte valget ditt når et popup-vindu vises.

Aktivere Varselur

La koketoppen din telle ned minuttene for koketoppen som helhet.

Viktig: Denne funksjonen berører ikke funksjonen til kokesonene.
 1. Velg hvilken som helst kokesone.
  Den relevante glidebryteren vises på skjermen.
 2. Berør .
  Timermeny-vinduet vises på skjermen.
 3. Skyv fingeren din til venstre eller høyre for å velge ønsket tid.
  F.eks. timer og minutter
 4. Berør Ok for å bekrefte valget ditt.

  For å avbryte valget ditt, velg .

  Når den innstilte tiden avsluttes, hører du et lydsignal og blinker. Berør for å stoppe lydsignalet.

 5. For å deaktivere funksjonen:
  1. Berør til venstre for timer-verdien.
  2. Berør ved siden av den og bekreft valget ditt når et popup-vindu vises.
Stoppeklokke

Hold øye med hvor lenge kokesonen din er aktivert.

Funksjonen begynner automatisk å telle ned umiddelbart etter at du har aktivert en kokesone.

Funksjonen avsluttes ikke når du løfter kokekaret fra kokesonen.

Aktivere Stoppeklokke

Aktiver eller deaktiver Stoppeklokke-funksjonen avhengig av din preferanse.

 1. Berør for å få tilgang til Meny.
 2. Bla gjennom menyen for å velge Innstillinger > Stoppeklokke
 3. Berør bryteren for å slå funksjonen på/av.
Tilbakestill Stoppeklokke

Tilbakestill Stoppeklokke-funksjonen for å justere tellingen med tilberedningen din.

 1. Berør .
 2. Velg Tilbakest. fra pop-up-vinduet.
Funksjonen starter å telle fra 0.
Pause Stoppeklokke

Pause midlertidig Stoppeklokke-funksjonen for å justere tellingen med tilberedningen din.

 1. Berør .
 2. Velg Pause fra pop-up-vinduet.
Velg Start for å fortsette telling.
Låse kontrollpanelet

Lås kontrollpanelet for å forhindre en utilsiktet endring av varmeinnstillingen.

Still først inn varmeinnstillingen.
Berør for å aktivere funksjonen.

For å deaktivere funksjonen, berør i 3 sekunder.

Merk: Låsefunksjonen deaktiveres også når du slår av koketoppen.
Slik aktiverer du Barnelås

Aktiver Barnelås for å forhindre utilsiktet bruk av koketoppen.

 1. Berør på skjermen for å åpne Meny.
 2. Velg Innstillinger > Barnelås på listen.
 3. Slå bryteren på.
 4. Berør bokstavene A-O-X i alfabetisk rekkefølge for å aktivere funksjonen.

For å deaktivere funksjonen, slå bryteren av.

For å gå ut av Meny berør eller den høyre siden av skjermen, utenfor popup-vinduet.

Pause og gjenoppta tilberedning

Pause midlertidig og gjenoppta tilberedning uten noen endring i de valgte innstillingene.

Viktig: Du kan ikke aktivere funksjonen når Assistert matlaging eller Sous-vide er aktivert.
Viktig: Funksjonen stopper PowerBoost.
 1. Berør for å aktivere funksjonen.
  kommer på. Alle kokesoner som er aktive blir innstilt på den laveste varmeinnstillingen.
 2. Berør igjen for å gjenoppta tilberedning.
  Tilberedningsinnstillingene blir aktivert på nytt.
Automatisk utkobling øker sikkerhet

I visse situasjoner slår koketoppen din seg automatisk av eller deaktiverer kokesoner.

Koketoppen din vil automatisk slå seg av hvis:

Alle kokesonene er deaktiverte.
Hvis ingen kokesoner er aktive, vil koketoppen slå seg av for å spare energi.
Det er noe på kontrollpanelet i mer enn 10 sekunder.
Hvis du søler eller setter noe på kontrollpanelet (en panne, klut, o.l.), vil et lydsignal høres og koketoppen slår seg av. Fjern gjenstanden eller vask kontrollpanelet.
Koketoppen blir for varm.
Koketoppen slår seg av hvis den blir for varm, f.eks. når en kasserolle tørrkoker. La kokesonen bli avkjølt før du bruker koketoppen på nytt.
Du bruker feil kokekar eller det ikke er kokekar på en gitt sone.
Det hvite kokesone-symbolet blinker, og induksjonskokesonen deaktiveres automatisk etter 1 minutt.
Du ikke deaktiverer en kokesone eller endrer varmeinnstillingen.
Etter en viss tid vises en melding og koketoppen slår seg av. Tiden avhenger av varmeinnstillingen.
Forholdet mellom varmeinnstilling og tider for den automatiske utkoplingsfunksjonen:

Jo varmere kokesonen er, jo kortere er tiden for den automatiske utkoblingsfunksjonen.

Varmeinnstilling Koketoppen slår seg av etter
1 - 2 6 timer
3 - 5 5 timer
6 4 timer
7 - 9 1,5 timer
Restvarmeindikator

Indikatoren hjelper deg å unngå å berøre varme overflater.

ADVARSEL: Fare for brannskader som følge av restvarme.

Induksjonstoppen produserer varmen for tilberedningsprosessen direkte i bunnen av kokekaret. Kokekaret på sin side varmer opp glasskeramikken på overflaten av koketoppen.

OptiHeat Control-restvarmeindikatoren viser nivået av restvarme som III, II eller I, der III er det høyeste nivået.

Öko Timer (Øko-timer)

For å spare strøm, slås kokesonen av før nedtellingen avsluttes.

Forskjellen i brukstiden og nedtellingstiden avhenger av valgt effekttrinn og hvor lenge tilberedningen varer.

Innstillinger

Konfigurer SensePro®-koketoppen for dine behov.

Du kan endre innstillingene for nyttige ting som Språk, Skjermlysstyrke og Tastelyder på koketoppen.

Still inn Språk

Vil du endre Språk etter første gangs oppsett? Still inn det foretrukne språket med et par enkle steg.

 1. Berør på skjermen for å åpne Meny.
 2. Velg Innstillinger > Språk.
 3. Velg det foretrukne språket.
 4. Berør Ja for å bekrefte.
 5. Berør for å lukke Meny.
Still inn Tastelyder

Velg hvordan koketoppen skal indikere når du berører tastene på kontrollpanelet.

 1. Berør på skjermen.
 2. Velg Innstillinger > Oppsett > Tastelyder.
 3. Velg det foretrukne alternativet
  • ingen lyd,
  • et klikk (standard),
  • et pip.
 4. Berør Ok.
 5. Berør for å lukke Meny.
Still inn Summerlyd

Velg hvor høyt summeren skal gi signal eller indikere når du berører kontrollpanelet.

 1. Berør på skjermen.
 2. Velg Innstillinger > Oppsett > Summerlyd.
 3. Velg det foretrukne alternativet.
 4. Berør Ok.
 5. Berør for å lukke Meny.
Still inn Skjermlysstyrke

Endringer av Skjermlysstyrke på skjermen kan øke visuell tilgang.

Du kan velge mellom 4 forskjellige lysstyrkenivåer, der 4 er det sterkeste.
 1. Berør for å åpne Meny.
 2. Velg Innstillinger > Oppsett > Skjermlysstyrke.
 3. Velg det foretrukne nivået.
 4. Berør Ok.
 5. Berør for å lukke Meny.

Rengjøring og stell

Finn ut når og hvordan du skal rengjøre apparatet ditt. Et rent apparat som er godt tatt vare på øker sikkerheten og gir deg et bedre resultat når du tilbereder mat.
Rengjøre og ta vare på koketoppen

Finn ut hvordan du rengjør koketoppen.

Ta godt vare på koketoppen, bruk alltid kokekar med en ren og uskadet bunn.

Når skal du rengjøre koketoppen

Rengjør koketoppen etter hver bruk.

Merk: Riper eller mørke flekker på overflaten påvirker ikke bruken av koketoppen.

Fjern umiddelbart

 • Smeltet plast,
 • plastfolie,
 • sukker,
 • mat med sukker.

Hvis dette ikke fjernes umiddelbart, kan koketoppen bli skadet.

Bruk en spesialskrape for å rengjøre glassoverflaten. Hold skrapen i en skarp vinkel og skyv den over overflaten.

Fjern når koketoppen er kald nok

 • Kalkbeleggringer,
 • vannringer,
 • fettflekker,
 • skinnende metallisk misfarging.

Rengjør koketoppen med en fuktig klut og rengjøringsmiddel som ikke sliper som er passende for glassoverflaten på koketoppen. Beveg kluten jevnt fra venstre til høyre for å rengjøre de horisontale sporene i overflaten.

For å fjerne skinnende metallisk misfarging, bruk en oppløsning av vann og eddik og rengjør overflaten på koketoppen.

Tørk av koketoppen med en myk klut etter rengjøring.

Spar strøm

Spar strøm uten anstrengelse i din hverdagstilberedning.

Tips om hvordan du enkelt kan spare strøm under tilberedning.

 • Bruk kun nødvendig mengde når du varmer opp vann.
 • Legg om mulig alltid lokket på kokekaret.
 • Plasser kokekaret i kokesonen før du slår sonen på.
 • Plasser kokekaret midt i kokesonen.
 • Bruk mindre kokekar i de mindre kokesonene.
 • Bruk restvarmen for å holde mat varm eller for å smelte mat.

Komme i gang-videoer

Lær hvordan du får mest mulig ut av utstyret ditt med veiledningsvideoer.

 • Slik bruker du matsensoren

  Slik bruker du matsensoren

  Detaljerte instruksjoner på hvordan du skal bruke SensePro Hob@s matsensor.

  Neste

 • Slik bruker du Assisted Cooking funksjonen

  Slik bruker du Assisted Cooking funksjonen

  Steg for steg animering som viser hvorda du skal bruke Assisted Cooking funksjonen på din SensePro kokeplate. Ta en titt og prøv hjemme.

  Neste

 • Slike bruker du Sous Vide-funksjonen

  Slike bruker du Sous Vide-funksjonen

  Steg for steg animering som viser hvordan du ska bruke Sous Vide-funksjonen på din SensePro kokeplate. Ta en titt og prøv hjemme.

  Neste

 • Slik bruker bruker du grensesnittet på din SensePro

  Slik bruker bruker du grensesnittet på din SensePro

  Slik utnytter du din nye SensePro på beste måte Animeringen gir tips på hvordan du bruker din nye SenesPro. Med assisted cooking får du ferre steg, du kan sette tiden for hver kokesone og en rask økning av strømtilførsel.

  Neste

 • Slik bruker du Sous Vide som gir deg restaurantresultat i kjøkkenet.

  Slik bruker du Sous Vide som gir deg restaurantresultat i kjøkkenet

  Fordelene med Sous Vide matlaging gir mat som på restaurangen når du bruker SensePro kokeplate.

  Neste

Funksjoner

Nyt nøyaktige resultater med steketermometeret

Vårt trådløse steketermometer hjelper deg å oppnå profesjonelle resultater hjemme. Steketermometeret måler temperaturen nøyaktig og kommuniserer med koketoppen for nøyaktige resultater. Å opprettholde spesifikke temperaturer betyr at du kan tilberede Sous-vide på koketoppen.

Kontroller koketoppen din med en intuitiv berøringsskjerm

Enkel-å-bruke-berøringsskjerm som gir deg selvtillit på koketoppen
Nyt en intuitiv opplevelse med vår berøringsskjerm i full farge. Velg maten du vil tilberede og koketoppen viser tilbakemeldinger i sanntid for alle sonene, slik at du uanstrengt kan overvåke tilberedningsprosessen. Koketoppen gir deg steg-for-steg-instruksjoner for utmerkede resultater hver gang.

Hver sone er individuelt tidsbestemt

Det kan være komplisert å tilberede flere retter samtidig, men det skal ikke være komplisert å stille inn timeren. Koketoppen din gjør det enkelt: Still inn en individuell timer for hver kokesone, og når timeren avslutter slås sonen automatisk av. Smart assistanse når du trenger det.

Slå sammen soner for mer plass til tilberedning med brofunksjonen

Mer plass til tilberedning
Brofunksjonen lar deg kombinere to separate kokesoner for å opprette én stor overflate. Med automatisk justering av temperatur- og tidsinnstillingene er den ideell for å få mest mulig ut av planchaer og langpanner.

Hob2Hood

La koketoppen din ta seg av ventilatoren
Hob2Hood®-teknologi betyr at koketoppen automatisk kontrollerer ventilatorinnstillingene. Mens du tilbereder, justerer viften seg selv i henhold til temperaturendringene dine. Som et resultat, kan du fokusere mer på å tilberede deilige måltider.

Skriv en anmeldelse

Ditt produkt

Det finns flere modeller av dette produkt. For å sikkerstille at din anmeldelse er relevant for andre konsumenter, trenger vi vite hvilken modell du eier. Modell ID og produktnummer (PNC) finner du på typeskiltet.

Hvor finner jeg mitt typeskilt?

Tusen takk for anmeldelsen din

Vennligst sjekk innboksen din for bekreftelse

{{ props.errorNickname }}

Dette vil synes sammen med din anmeldelse. Vennligst ikke bruk ditt fulle navn hvis du ønsker at din anmeldelse skal publiseres

Vi trenger din e-post adressen for å verifisere anmeldelsen din og eventuelt kontakte deg

{{ props.errorEmoji }}

De mest nyttige anmeldelser fra kunder som fokuserer på kvalitet, design og verdier på apparater og hvitevarer. For tilbakemeldinger på service, forsendelse og installasjon, vennligst ta kontakt med Kundeservice. Disse anmeldelser blir moderert før de publiseres på denne nettside. For mer informasjon, vennligst les våre retningslinjer.

Vennligst aksepter vilkår og betingelser

Bli med i MyElectrolux og få 20% rabatt på ditt neste kjøp